1315, gener, 28. Reconeixement

Text Complet
Compartir
Reconeixement de Blanca de Palera, monja de Sant Daniel i administradora de l'obra de l'altar de Sant Benet, d'haver comprat per l'altar de Sant Benet de Sant Daniel, a Salomó, jueu de Girona, el domini directe sobre una vinya situada a la parròquia de Sant Feliu de Girona, al lloc anomenat Les Planes, establerta a Guillema de Miralles, pel preu de cent quaranta sous barcelonins ​
Sense dret d'autor - restriccions contractuals Sense dret d'autor - restriccions contractuals

Localització

Ítems relacionats

Mostrant ítems relacionats per títol, autor o matèria