Entorn de Ferran II

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit de quatre pàgines mida quartilla a una cara amb el guió de la comunicació titulada ""Entorn de Ferran II". Darrera del quart full consta una anotació manuscrita ​
In copyright In copyright