1305, gener, 09. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernat Forner, corretger, Bartomeu Carbonell, sabater del barri de Sant Pere de Girona, i Ramona, esposa del difunt Guillem d'Armentera, sabater del mateix barri, marmessors tots de dit Guillem d'Armentera, a Barceló de Miralles i la seva esposa Guillema, de Sant Daniel, d'una vinya i un bosc situats a la muntanya de Girona, al lloc anomenat les Planes; pel preu de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització