1301, juny, 06. Remissió dels censos

Full Text
Share
Remissió dels censos i agraris que Berenguer Fuster, habitant del mas Fuster de Riudellots de la Selva, satisfeia a l'altar de Sant Benet de l'església de Sant Daniel, a causa del pacte convingut amb Bartomeua de Sitjar, monja de Sant Daniel i procuradora de dit altar, que unifica els censos i agraris en un sol pagament anualment per Nadal de vint-i-dos sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització