1299, abril, 27. Venda

Full Text
Share
Venda de Berenguer de Jonquer, fill i hereu del difunt Berenguer de Jonquer, ciutadà de Girona, a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, del mas Suredes de Quart, habitat per Ramon de Sureda i el seu fill Guillem, i dels censos, drets i domini directe de les possessions que Berenguer de Jonquer té a Quart establides a Joan de Rovira i la seva esposa Brunissenda, de Quart; pel preu de mil sous ​
​Tots els drets reservats

Localització