1288, febrer, 09. Concessió

Full Text
Share
Concessió de Bernat [de Vilert], bisbe de Girona, a Arnau Camps i Bernat Camós, marmessors del difunt Pere de Fontclara i procuradors del benefici fundat per aquest a Santa Maria de les Puel·les de Girona, de la quarta part del delme de la parròquia de Vilobí, a cens anual de dues masmudines ​
​Tots els drets reservats

Localització