1271, març, 03. Capbreu

Text Complet
Compartir
Capbrevació d'Arnau de Lledó, fill d'Arnau de Lledó, de Figueres, a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera de Palegret, d'una feixa de terra situada a la parròquia de Figueres, al lloc anomenat de Santa Coloma, que comprà a Mascaró d'Ortal i la seva esposa Ermessenda; i per la qual pagarà un cens anual de dos sous barcelonins i mig per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització