1271, març, 03. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Perpinyà Duran a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera de Palegret, de la feixa de terra de Linars, de la parròquia de Figueres, que comprà a Mascaró d'Ortal i la seva esposa Ermessenda; i per la qual pagarà un cens anual de dos sous barcelonins i mig per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització