1267, gener, 30. Jurament

Full Text
Share
Jurament de fidelitat d'Ermessenda Oller, vídua d'Oller Andreu, de Campllong, la seva filla Maria i el seu fill Oller, a Arnau de Calonge, prevere i canonge de la Seu de Girona i paborde de la Pabordia del mes de novembre; pel qual esdevenen homes propis de dit Arnau, al qual pagaran un cens anual d'un parell de gallines pel dia de Tots Sants ​
​Tots els drets reservats