1258, març, 10. Establiment

Texto Completo
Compartir
Establiment de Bernat de Bellmirall i la seva esposa Guillerma, a Berenguer Carbonell i la seva esposa Saurina, de Madremanya, de sis peces de terra situades a la parròquia de Sant Esteve de Madremanya, a l'indret del Vilar, pel preu de cinc sous barcelonins; salvada la senyoria directa de Bernat de Bellmirall, per la qual pagaran dues taques de terra i un cens anual d'una gallina per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització