1227, març, 04. Establiment

Full Text
Share
Trasllat de l'establiment que l'abadessa Agnès de Sant Daniel, Bernat de Tallada i els tutors de Ramon de Cornellà, fan a Pere Vives i la seva esposa Adelaida, del mas Miró, situat a Cassà de la Selva i Campllong, pel preu de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització