Gramàtica catalana [bloc C]

Cardellach i Busquets, Pau
Compartir
Tercera part de la Gramàtica que conté: anotacions disperses relatives a diferents aspectes que es tracten en la Gramàtica; una mena de llista d'equivalències catalanes de terminacions nominals castellanes; la introducció a la Gramàtica, titulada 'Sobre la lengua catalana'; un extracte de les 'Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña' de Torres Amat. Hi ha fragments copiats del diccionari de Torres Amat com: el poema 'Oda a la Pàtria' de Bonaventura Carles Aribau, un fragment del Torcimany d'Averçó de Ramon Vidal de Besalú, una "Poesía de Mn Jordi de Sant Jordi", un llarg poema de Joan Rocafort amb informacions diverses sobre aquest autor i altres de la seva època, un altre poema de Lluís de Requesens, i a la part inferior alguns apunts sobre la recepció de Jordi de Sant Jordi. A continuació s'inicia un text seguit sobre la història de la llengua catalana i del seu nom, amb fragments copiats de testimonis lingüístics antics. Finalment hi ha un full que no té res a veure amb la Gramàtica, que correspon a l'esborrany d'una carta de caràcter personal ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Dominio público Creative Commons publicdomainzero