Copia de la Escritura de Mandato Nº 33/1.956 otorgada por Don José Mir Fábrech ante Don Simón Marín García, Cónsul de España en Perpiñan

Full Text
Share
Document notarial per conferir poders a favor de la seva mare (Josefa Fábrech Fradera) per a l’acceptació i la posterior gestió de l’herència del seu pare (José Mir Barreras) ​
In copyright In copyright