Hoja de servicios

Share
Full de serveis on s’anoten algunes dades personals (nom i cognoms, lloc i data de naixement, edat i títols que posseeix) i els seus antecedents acadèmics. Hi consten les desti-nacions a Celrà (com a interí), Barcelona (com a mestre i alumne), Manresa i Gelida (com a mestre propietari provisional). La còpia en DN4 reprodueix només la primera pàgina del full de serveis ​
In copyright In copyright