[Nomenament de Josep Mir com a mestre de l’Escola de Gelida]

Texto Completo
Compartir
Dues còpies compulsades del document de nomenament de Josep Mir com a professor de l’Escola de Gelida, signat pel secretari del Consejo Local de Primera Enseñanza José Sáenz i segellat pel president C. Almirall. Una de les còpies conté una esmena manuscrita de la data de presa de possessió de la plaça (en comptes de “seis de febrero de mil novecientos treinta y seis” es llegeix “Marzo”) ​
Protegido por derecho de autor Protegido por derecho de autor