[La Baja Edad Media en la Península Ibérica, siglos XIII-XV]

Vicens Vives, Jaume
Texto Completo
Compartir
Bloc temàtic amb els fulls nuats a la banda esquerra que conté un conjunt de temes relacionats amb la Baixa Edat Mitjana a la Península Ibèrica, principalment sobre la Corona d'Aragó: [Evolución económica de la Corona de Castilla], Organización político-financiera de la monarquía castellana, Economía mercantilista ​
Protegido por derecho de autor Protegido por derecho de autor