Sobre la longitud de una curva del espacio como valor medio de las longitudes de sus proyecciones ortogonales

Santaló, Lluís
Share
Article que té com a objectiu demostrar la longitud d’una corba de l’espai com a valor mig de les longituds de les seves projeccions ortogonals ​
​Tots els drets reservats