Contestació [al discurs d'ingrés a l'Academia del Professor Josep Ma. Font Rius]