Medicina y religión: discurso oficial de clausura de la Real Academia de Medicina: Oviedo, 20 de junio 1985

Panikkar, Raimon
Share
Text de discurs en el qual Panikkar parteix de la mort com a problema comú i teló de fons de la medicina i de la religió i critica tant la manca de distinció com la separació entre les dues que fan que la medicina no curi i la religió no salvi. El corol·lari seria doncs que la relació entre medicina i religió és ontonòmica i que mostra la necessitat d'una superació del seus respectius concepte, considerats aïlladament ​
In copyright In copyright