1463, setembre, 23. Àpoca

Full Text
Share
Neofrid Serra, prohom del castlà del castell de Montsoriu, i el seu fill Bernat Serra, paraire i resident a Girona, fan àpoca a Joan Regàs, mercader, i a Antoni Pasqual, baster de Barcelona, dels cinc-cents lliures que han rebut de la venda del censal, creat amb tots els seus bens i la meitat del delme de la parròquia de Sant Esteve de Massanes, i amb obligació de pagar anualment vint-i-una lliures de censal mort, perquè actuen en nom de Francesc Narcís Bofill, fill i hereu del difunt Miquel Bofill, argenter de Barcelona, fent ús de la seva herència per pagar dit censal ​
​Tots els drets reservats

Localització