1574, octubre, 14. Àpoca

Full Text
Share
Bernat Resclosa, pagès de Sant Martí Vell, i germans Pere Resclosa i Caterina, esposa de Miquel Sayner, nascut Illa, diòcesi d'Elna, hereus a parts iguals del seu pare difunt Joan Resclosa, fan àpoca a Sadurní Ferrer, àlies Marcó, de Sant Martí Vell, de les quaranta lliures de preu d'una peça de terra d'una vessana situada a Vauvella, Sant Martí Vell, que venen per la necessitat de dotar a Caterina ​
​Tots els drets reservats