1373, gener, 14. Venda

Full Text
Share
Pere Bassols, abans capellà de l'església de Flaçà, ara sagristà de l'església d'Olot ven a Ramon Bofill, ferrer de Flaçà, una casa amb "solerio" que té en el celler de Flaçà. Domini directe de la cambrera del monestir de Sant Daniel, Elisenda Aliona, i successores en la cambreria. Preu: 8 lliures 15 sous Barcelonins de Tern. Cens anual a la cambreria: 4 sous barcelonins de Tern per Nadal. Aquesta casa l'atorgant la comprà a Francesc Juglar, de Flaçà com consta en document del 17 de novembre de 1360, fet pel mateix notari ​
​Tots els drets reservats