1371, octubre, 20. Àpoca

Full Text
Share
Àpoca de 600 sous barcelonins de tern que Guillem Ceriri, ciutadà fill del difunt Guillem Ceriri, draper i ciutadà de Girona, paga al seu germà Bonanat Ceriri per l'import d'unes vinyes amb avellaners i bosc, situades a la muntanya de Girona, al lloc anomenat "çes Planes". Una s'anomena "ça Mordella" i es té per l'altar de Sant Benet de l'església de Sant Daniel, venuda pel preu de 100 sous. Les altres dues vinyes són alodials i s'anomenen una "ça Camerera" i l'altre "Caulina". Aquestets 600 sous no els ha rebut en efectiu perquè són l'import de la legítima paterna de l'atorgant ​
​Tots els drets reservats

Localització