1371, octubre, 20. Venda

Full Text
Share
Guillem Ceriri, ciutadà de Girona, fill i hereu universal del difunt Guillem Ceriri, draper i ciutadà de Girona ven a Bonanat Ceriri, germà seu una Vinya amb avellaners que té a la muntanya de Girona, al lloc anomenat "çes Planes", anomenada "ça Moradella", que es té per l'altar de Sant benet del monestir de Sant Daniel. Li ven com a millor postor en la subhasta pública feta pel corredor Guillem Puig. Preu: 100 sous, que no els paga en efectiu sinó que rep la vinya com a dret en els seus béns del seu pare. Cens: una mitgera d'avellaners anual per sant Bartomeu, portada al monestir. Administradora de l'altar de Sant Benet: Constança de Palol, sotspriora ​
​Tots els drets reservats

Localització