1369, octubre, 16. Capbreu

Full Text
Share
Ramon Vidal, Pere Arnau, Ramon Bassa, Guillem Sagahon (S'Agaho), Pere Pou, Guillem Sicart, Guillem Jutge, Berenguer Cornellà, domer de l'església de Madremanya, i Jaume Gibert, tots de Madremanya o la seva cellera, capbreven algunes possessions de Madremanya que es tenen a domini directe de l'abadessa Ermessenda de Trilla del monestir de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització