1396, juliol, 02. Venda

Full Text
Share
Francesc Altemir, de Vilabrareix, ven a Arnau Dalmau, de Vilabrareix, una feixa de terra d'un jornal de bou del camp Joaquim de Vilabrareix, preu de noranta sous barcelonins de tern; la qual satisfà de cens anual al monestir de Sant Daniel pel domini directe dues mitgeres de forment a mesura de Girona. S'indica que per sortir del mas és necessari acordar-ho amb el sagristà del monestir de Sant Pere de Galligants, senyor de l'atorgant ​
​Tots els drets reservats

Localització