1396, juny, 17. Venda

Full Text
Share
Fermí Viader, fill i hereu universal del difunt discret Francesc Viader notari de Girona ven a Arnau Mosquerós, de Mollet un camp anomenat Roquer, de 5 vessanes, i una "solatam" de terra que es toca amb el dit camp del costat d'orient. Preu: 6 lliures barcelonines de tern. Cens anual de la cambrera: 3 sous barcelonins de tern per Sant Pere i Sant Feliu, que són part dels 74 sous assignats a les terres i possessions del mas Viader que presten a la cambrera. Aquests tres sous han estat assignats per Ramon d'Orta, clergue de la Seu de Girona, i Jaume de Soler, sagristà de Llagostera, comissaris nomenats pel vicari del bisbe de Girona, Miguel de Sant Joan, amb carta segellada amb el segell del vicari donada a Girona el 2 de gener de 1369 ​
​Tots els drets reservats