1304, octubre, 25. Venda

Full Text
Share
Venda de Dalmau Messeguer, de Millàs, a Arnau de Ribera, cavaller, i la seva esposa Ramona, d'una tasca dels esplets de la vinya que l'atorgant té pels receptors a Millàs, al lloc anomenat Eulanedes, pel preu de dotze sous ​
​Tots els drets reservats

Localització