1293, octubre, 11. Establiment

Full Text
Share
Trasllat de l'establiment de Caravida de Mercadell, jueu de Girona, a Bernat Pujol de Campdorà, d'una vinya i un bosc que té en alou jueu a la muntanya d'Aspirà, al lloc anomenat La font, a cens de cinc sous, una quartera d'avellanes a mesura de Girona, una collidora de raïms per setembre, pel preu de trenta sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització