1303, febrer, 14. Capbreu

Text Complet
Compartir
Capbrevació de Guillem Pastor, de Biure, al monestir de Sant Daniel d'un camp situat a Biure, al lloc anomenat Ortal ​
​Tots els drets reservats

Localització