1300, octubre, 18. Arrendament

Full Text
Share
Arrendament de Pere Gay, obtentor del benefici que Beatriu de Medinyà fundà a Sant Daniel, amb el consentiment de la cambrera Guillema de Sarrià de Sant Daniel, a Joan de Sala, clergue de Toralles, i a Pere de Capdevila, del mateix lloc, dels ingressos del seu benefici a Toralles durant quatre anys, pel preu de quatre-cents vint sous anuals ​
​Tots els drets reservats

Localització