1294, febrer, 08. Venda

Full Text
Share
Venda de Pere Burgués, escrivà de Girona, i la seva esposa Estefania, a Gueraua de Garrofer i el seu fill Guerau, de la vall de Sant Daniel, de la desena part d'una vinya i bosc, situat a la parròquia de Sant Daniel, al lloc anomenat Puig Bosch, pel preu de setze sous ​
​Tots els drets reservats

Localització