1291, maig, 09. Definició

Full Text
Share
Definició de Pere Blanc, fill del difunt Pere Blanc de Sant Daniel, a Cecília [de Foixà], abadessa de Sant Daniel, d'una peça de terra, anomenada la trilla del monestir, que té per ella, situada a Sant Daniel, pel preu de deu sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització