1289, març, 13. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Cecília de Foixà, abadessa de Sant Daniel, a Arnau de Costa, de Santa Pau, habitant de Girona, d'una vinya situada a la muntanya d'Espirà, a l'indret de Comavella, salvat el dret del monestir pel qual pagarà un cens anual d'una mitgera d'avellanes més els cinquanta sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats