1287, febrer, 15. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Pere Massot, de Millàs, a Arnau de Ribera i Arnau de Millàs, cavallers, de les prestacions que els fa pel mas Bonet i altres terres ​
​Tots els drets reservats

Localització