1285, novembre, 13. Venda

Full Text
Share
Venda d'Arnau de Camps, tresorer de Sant Feliu de Girona, i Bernat de Camós, ciutadà de Girona, marmessors de Pere de Fontclara, advocat de Girona, a Berenguer de Terrades, advocat de Girona, d'un quartó del delme de la parròquia de Sant Esteve de Vilobí, pel preu de mil cinc-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització