1276, setembre, 27. Venda

Full Text
Share
Venda de Guillem Esteve i la seva esposa Guillema, de Madremanya, a Ramon Carbonell i la seva esposa Ramona, del Vilar, d'una feixa de terra situada al lloc anomenat Vilar, parròquia de Sant Esteve de Madremanya, que pertany al feu que tenen per Guillem d'Aguiló, i de la qual se'n reserven el dret a terços, lluïsmes i foriscapis; tot pel preu de deu sous barcelonins més un cens anual d'un diner per Sant Miquel, en auxili del cens anual que els venedors fan a Guillem d'Aguiló ​
​Tots els drets reservats

Localització