1275, desembre, 06. Venda

Full Text
Share
Venda de Dalmau de Pedrinyà i la seva esposa Gueraua a Pere de Cellera, fill d'Aranu de Cellera, d'una peça de terra, situada a la parròquia de Sant Andreu de Pedrinyà, que tenen per Pere Guerau de Pedrinyà, pel preu de dos-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització