1274, març, 05. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la infermeria de Sant Daniel, representada per la priora i infermera Cecília de Foixà, a Marimon de Boades, de Salitja, d'un mas, anomenat de Sant Daniel, situat a la parròquia de Santa Maria de Salitja, que té pel monestir, i de la feixa de terra, situada a la coromina del mas, que té per Pere de Cornellà; tot pel preu de sis-cents cinquanta sous barcelonins, salvat el dret de Sant Daniel, pel qual li satisfà tasca i un cens anual de quaranta sous, vuit diners i un parell de gallines per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització