1274, gener, 05. Venda

Full Text
Share
Venda de Pere Massot i la seva esposa Guillerma, de Millàs, a Pere Ramon, del mateix lloc, del domini i el cens d'una feixa de terra i dos saions que Pere Borrell, també de Millàs, té pels atorgants a Millàs, al costat del seu mas; tot pel preu de trenta-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització