1273, juliol, 27. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Bernat Caperó i el seu nét Pere Caperó, de Sant Gregori, a Guillem de Lledó, clergue, i la comunitat de Sant Daniel, d'un capmàs que tenen per ells en indivís, situat a la parròquia de Sant Gregori, al lloc anomenat Guardioles, i de diverses terres de la mateixa parròquia; per les quals paguen tasca, braçatge i un cens anual ​
​Tots els drets reservats

Localització