1272, octubre, 25. Venda

Full Text
Share
Venda de Jaume Bofill i la seva esposa Beatriu, de la Pera, a Guillem Duran i la seva esposa Guillema, del mateix lloc, d'un camp anomenat Cruquelles, situat a la parròquia de Sant Isidor de la Pera, pel preu de dos-cents sous barcelonins; salvat el dret de Sant Daniel, pel qual rep braçatge, tasca i un cens anual d'un parell de gallines per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització