1272, juliol, 31. Venda

Full Text
Share
Venda de Pere pellisser de Púbol, la seva esposa Maria i el seu fill Pere, a Ramon de Sitjar de la Pera, i la seva esposa Guillerma, de dues peces de terra situades a la parròquia de Sant Isidor de la Pera, al lloc de Fontcorba i de Pereta, pel preu de vuitanta sous; salvat el dret de Sant Daniel, pel qual rep braçatge, tasca i un cens anual de quatre diners barcelonins per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització