1271, març, 03. Capbreu

Full Text
Share
Capbrevació de Narbona Honrada, de Figueres, a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera de Palegret, d'una feixa de terra situada a la parròquia de Figueres, en el pla sobre el molí d'Anguila, que comprà a Mascaró d'Ortal i la seva esposa Ermessenda; i per la qual pagarà un cens anual de sis sous barcelonins i mig per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització