1270, juliol, 21. Venda

Full Text
Share
Venda de Dolça, filla de Guillem Escuder de Cassà i Maria Valesa, i el seu espòs Pere Adrià, a Pere Tomàs, tots de Cassà de la Selva, del mas Saguer, situat a la parròquia de Sant Martí de Cassà, al lloc de Perles, pel preu de set-cents sous barcelonins; salvat el dret de Sant Daniel, pel qual pagarà tasca i braçatge, i un cens anual de dos sous i tres diners, tres gallines, cinc lliures i mitja de pa i tres quarteres de civada mesura "de agnis ​
​Tots els drets reservats

Localització