1270, març, 20. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon de Montagut, canonge de Sant Feliu de Girona, als marmessors de la difunta Brunissenda de Gironella, del mas de Torre, situat a la parròquia de Sant Martí Vell, pel preu de mil sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització