1270, gener, 30. Concessió

Full Text
Share
Concessió de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera de Palegret, a Guillem de Pedró, de Canet [d'Adri], d'una feixa de terra situada a la parròquia de Sant Vicenç de Canet [d'Adri], a l'indret del Pla de les Feixes, que ell havia comprat a Pere Gil de Canet [d'Adri] pel preu de dos-cents setanta sous barcelonins Tot pel preu de trenta-cinc sous barcelonins d'entrada i un cens anual de dos diners barcelonins per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització