1269, maig, 17. Jurament

Full Text
Share
Jurament de fidelitat de Bernat Gener, fill de Bernat Gener, de Vilaür, a Berenguera de Vila-romà, cambrera de Sant Daniel; pel qual es fa home propi de la cambreria del monestir a raó del mas que ell va comprar a Bernat d'Aiguaviva, juntament amb dues peces de terra, una dita Figeroles i l'altre Costa, situat a la parròquia de Sant Esteve de Vilaür. Tot passa a domini directe del monestir, pel qual Bernat Gener pagarà un cens anual de dos-cents sous barcelonins per Nadal, i rep del monestir en la clausura de l'instrument tres-cents deu sous ​
​Tots els drets reservats

Localització