1268, maig, 15. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Beatriu de Palera, sagristana de Sant Daniel, a Pere de Mirambell d'un farraginal que el benefici de Santa Maria de Sant Daniel té a Maià, a cens de tres mallals d'oli, per vuitanta sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització