1256, juliol, 10. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera de Palagret, a Pere, fill d'Arnau Ferrer de Perles, del mas Seguer de la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva, per vint anys, després dels quals restarà al mas algun descendent seu que haurà de fer-se home propi del monestir; tot pel preu de vuitanta sous barcelonins d'entrada, més tasca, braçatge i un cens anual ​
​Tots els drets reservats

Localització